Revize skladových regálů v praxi

5 září 2023
Romana Lásková

Revize skladových regálů v praxi

Romana Lásková
05.09.2023

Ve skladech, kde jsou uloženy tisíce jednotek různých velikostí a hmotností, může snadno dojít k nepředvídaným kolizím. Při pochybení zaměstnanců odpovědných za příjem a výdej zboží může i zdánlivě drobná závada přispět k dočasnému vyřazení regálu z užívání nebo vzniku havárie, která ohrožuje zdraví zaměstnanců nebo bezpečnost skladovaného zboží.

Pro minimalizaci rizika takových situací je potřeba provádět pravidelné inspekce skladových regálů. Tyto kontroly se zaměřují nejen na posouzení poškození, ale také na preventivní opatření, která snižují riziko selhání regálového systému. Jak probíhá kontrola skladovacích regálů a proč se vyplatí svěřit tyto inspekce odborníkům se dozvíte v článku níže.

 

Pravidelné inspekce skladových regálů jsou nutností

„Pracovní nástroj, který by mohl představovat nebezpečí úrazu, by měl být kontrolován tak často, jak je požadováno, aby byl udržován v dobrém provozním stavu.“

Toto je nejdůležitější zásada, která platí nejen ve skladu. Nedcon Sales doporučuje kontrolu skladových regálů jednou ročně.
Pravidelné kontroly jsou zaměřeny na zjištění, zda použitý regálový systém odpovídá původním konstrukčním předpokladům, a na analýzu, jestli skutečný technický stav regálů splňuje všechny bezpečnostní požadavky z hlediska jejich pevnosti a stability.
Podle norem jsou skladovací systémy bezpečné pouze tehdy, jsou-li navrženy, vyrobeny, smontovány a používány v souladu s jejich požadavky. Zejména EN 15635 definuje pravidla pro správný provoz a údržbu skladovacích zařízení. Vyžaduje také, aby vedení každé společnosti jmenovalo PRSES. PRSES (Person Responsible for Storage Equipment Safety) je osoba odpovědná za bezpečnost skladovacích systémů ve skladu.

Jaké jsou výhody naší odborné inspekce skladových regálů

Naše společnost nabízí odborné inspekční a servisní služby. Inspektor společnosti NEDCON Sales zjistí rozsah poškození a navrhne způsoby, jak je opravit. Zároveň také navrhne opatření, jak se takovým poškozením v budoucnosti vyhnout.

 

Skladové regály se musí používat jen v souladu s jejich navrženou konstrukcí

Na začátku je třeba jasně zdůraznit, že ignorování poškození regálových konstrukcí je nepřijatelné. Odchylky v nosnosti způsobené poškozením regálu nejsou zahrnuty do výpočtů prováděných ve fázi návrhu regálů. Předpokládá se však, že úroveň bezpečnosti regálů je přijatelná, dokud není překročena tzv. zelená úroveň popsaná v odstavci 9.5.2 normy P N-EN 15635. Specialista provádějící odborný posudek se zaměřuje na strukturální problémy a další univerzální faktory.

 

Strukturální aspekty

Zvláštní pozornost je věnována poškození prvků regálu způsobenému nárazy a skutečnou hmotností, tj. porovnáním jejich hmotnosti s maximální hodnotou, uvedenou na typových štítcích umístěných na regálu a podrobnou vizuální kontrolou míst, kde dochází k velkým k deformacím nebo průhybům. V případě nerovnoměrného rozložení zboží na paletě by měla být celková hmotnost palety snížena tak, aby zatížení na jeden z nosníků nebylo větší než polovina maximálních hodnot uvedených na typových štítcích – max. hmotnost uvedená na typovém štítku platí pouze pro palety s rovnoměrně rozloženým nákladem.
Přestože kontrola hmotnosti palet probíhá namátkově, zvláštní pozornost je třeba věnovat paletovým místům, kde je jasně viditelný vliv nerovnoměrného rozložení nákladu. Odborná revize regálů by měla posoudit i rovnoměrnost rozložení nákladu v paletové jednotce.

 

Další aspekty

Revize skladových regálů by měla také zohledňovat obecný pořádek ve skladu. Pracovní cesty by měly být dobře organizované a neměly by obsahovat žádné překážky, jako jsou prázdné palety nebo obalové materiály. Linie paletových míst na úrovni podlahy by měla být správně vyznačena tak, aby byla zajištěna potřebná šířka cesty. Za tímto účelem se doporučuje nakreslit na podlahu čáru, která označí hranici, za kterou by se palety neměly skladovat.
Bezpečnostní štítky umístěné na stojanech obsahující informace o typu regálu a jeho maximálním zatížení by měly být čitelné a aktuální. Rozměry palety spolu s jednotkami na ní uloženými by měly být v mezích hodnot uvedených na typových štítcích.

 

Jaké informace poskytuje revizní zpráva

Inspektor odpovědný za provedení odborné revize se řídí následujícím pravidlem:

„Rozsah a druh poškození jednotlivých komponentů, jako jsou stojiny, nosníky, rámy a výztuhy, je třeba systematicky posuzovat, klasifikovat a hlásit. V případě potřeby je nutné neprodleně provést rozbor poškození.“

Hodnocení vyplývající z inspekce by mělo být součástí zprávy a mělo by být založeno na principu analýzy rizik. Revizní zpráva by měla vést k odstranění zaznamenaných vad. Při posuzování příčin poškození a možných preventivních opatřeních je třeba vzít v úvahu následující faktory:

  • nesprávná nebo neodborná obsluha vysokozdvižného vozíku, nedostatečné zaškolení obsluhy nebo zanedbávání technického stavu vozidla,
  • skutečnou kvalitu a možné poškození ložných jednotek (např. palet), jakož i nezaznamenané změny jejich parametrů,
  • nedostatečný prostor, který může omezit manévrování,
  • příliš malá šířka pracovní uličky a neudržování pořádku v ní (např. ponecháním prázdných obalů, rozlité tekutiny apod.),
  • nedostatečně účinné systémy ochrany stojin, které se v porovnání se stávajícím stavem regálu ukazují jako neúčinné.

Revize od inspektorů NEDCON Sales

Kontroly skladových regálů prováděné našimi specialisty zaručují, že instalace používané v objektu budou fungovat bezpečně a spolehlivě. Pravidelná kontrola regálů pomáhá snižovat riziko prostojů způsobených poškozeními a s tím souvisejících finančních ztrát. Naše revize skladových regálů probíhá v souladu s požadavky PN-EN 15635.
Je třeba zdůraznit, že tuto službu nikdy nezadáváme externím subdodavatelům. Revizi skladových regálů provádějí pouze zkušení zaměstnanci společnosti NEDCON Sales, kteří se nejen dobře orientují v aktuálních předpisech a normách díky pravidelným kvalifikačním školením, ale také dokonale znají zásady, kterými se řídíme při navrhování našich regálů.
Při provádění kontrol skladových regálů, prováděných pracovníky externích firem, se často setkáváme s četnými chybami a nepřesnostmi. Proto se snažíme, aby si naši investoři uvědomili klíčovou roli profesionálně provedených kontrol. Inspekce provedené kvalifikovanými specialisty jsou zárukou dlouhodobého provozu skladových regálů v bezvadném stavu.


Máte dotaz?